התקשרו/ שילחו מייל עכשיו ותתחילו לחסוך !

לבדיקה כדאיות ללא עלות השאירו פרטים    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יום ערך - היום בפועל  שבו חשבונו של לקוח מחויב/מזוכה בגין עסקה פיננסית. לעיתים החיוב או הזיכוי בגין עסקה מסוימת אינו מתבצע ביום העסקים שבו בוצעה העסקה. ​

 

ייסוף - עליית ערך המטבע המקומי ביחס למטבע של מדינה אחרת.​ דוגמא: לפני הייסוף השקל נסחר ברמות של 5 ש"ח = 1$ ולאחר הייסוף והתחזקותו של השקל ניתן לרכוש 1$ ב-4.5 ש"ח. כלומר בעקבות הייסוף והתחזקותו של השקל ניתן לקנות יותר דולרים בפחות שקלים. 

 

יועץ השקעות - פקיד של סוחר מורשה לניירות ערך, אשר תפקידו לקבלהוראות לרכישה ולמכירה של ניירות ערך וכן למסור מידע כללי על שוקי ניירות הערך ועל ניירות ערך השונים. 

 

יועץ פיננסי - אדם שמומחיותו היא מתן עצות בתחום ניהול כספים, מיסוי,אשראי, ניירות ערך, תכניות שונות לביטוח חיים וגמלה שונות וכד' למשקי־ בית. 

 

ייפוי כוח - מסמך חוקי ונוטריוני, שבו נותן החותם הרשאה לאדם מסוים לפעול בשמו ובמקומו בסמכות משפטית מלאה, אם באופן כללי ואם למטרה מוגדרת.

 

יכולת החזר - כושר הפירעון של הלווים הנובע מהכנסות משכר עבודה, רווח עסקי, הכנסות הוניות, שכר דירה ותקבולים אחרים. 

 

יעד אינפלציה - טווח של עליית המחירים שאליו מכוון בנק ישראל בקביעת המדיניות המוניטרית. היעד נקבע על ידי הממשלה. כיום 3%–1%.​

 

יציבות מחירים - מצב של אינפלציה נמוכה. בישראל יציבות מחירים מוגדרת כאינפלציה שבין 1% ל-3%.​ 

 

יתרה לסילוק הלוואה - היתרה של הלוואה או של משכנתא שטרם נפרעה, אשר כוללת את הריבית, הצמדה למדד, קנסות פירעון מוקדם וכו'.. 

 

יתרת קרן - היתרה של הלוואה או של משכנתא שטרם נפרעה, ללא הריבית או חיובים אחרים. 

 

 

 

 

 

כושר החזר - היכולת של לווה לעמוד בתשלומים שנקבעו להחזר הלוואה.​

 

כינוס נכסים - מצב של עסק שהפך לחדל פירעון לאחר שבעל חוב ביקש לממש נכסים לצורך פירעון הלוואה שנתן לחברה, והוא מנוהלעלידי כונס נכסים שהתמנה על־ידי בית המשפט. הכינוס אינו מפסיק את פעילות החברה ובמקביל לתהליך הכינוס יכולה החברה להמשיך ולפעול כרגיל ולנהל את עסקיה. 

 

 

 

 

 

לוח סילוקין - טבלה המציגה סדרת תשלומים, המגלמים את החזר ההלוואה שנלקחה. בשפת הפיננסים, הטבלה מתארת למעשה את "רכיב הקרן" ו"רכיב הריבית" - החזר סכום הבסיס שניתן יחד עם הריבית שנצברה על הקרן, בהתאמה - המגולמים בכל תשלום החזר עבור ההלוואה שניתנה. 

 

לוח סילוקין לפי שיטת שפיצר -  טבלה המפרטת את דרך סילוקו ההדרגתי של חוב ומבוססת על תשלום חודשי קבוע (למעט הפרשי הצמדה, אם ישנם) לכל אורך תקופת ההלוואה. בתחילת התקופה רכיב הריבית בכל תשלום גבוה, והוא הולך ופוחת בכל תשלום, ובמקביל גדל עם הזמן רכיב הקרן בתשלומים. ​

 

לוח סילוקין לפי שיטת קרן שווה - לוח סילוקין קרן שווה מסלק באופן שווה לאורך כל תקופת ההלוואה את אותה הקרן והריבית משולמת על יתרת הקרן הבלתי מסולקת. בלוח סילוקין קרן שווה ישנה ירידה מתמדת בקרן מכיוון שמשלמים הרבה יותר מהחוב כבר מהתשלום הראשון לעומת שפיצר שהתשלום על חשבון הקרן נמוך יותר. 

 

ליווי פיננסי - הסדר בין בנק לבין קבלן בניין שלפיו כל התקבולים יעברו דרך הבנק והבנק יעמיד לרשות הקבלן את הכספים הדרושים לו להמשיך בעבודתו ללא הפרעות וללא קשר למכירות שעשה או שלא עשה. כדי להבטיח שההסדר יפעל כשורה ממנה הבנק מפקח מוסמך. בדרך כלל הבנק המלווה מעניק לרוכשי הדירותערבות על פי חוק המכר. 

 

לשכת רישום מקרקעין - ידוע בשם טאבו. לשכה שבה נרשמים בפנקסי המקרקעין עסקות מקרקעין וכןפסקי דין, החלטות וצווים של בתי משפט בענייני מקרקעין וכל דבר אחר הטעון רישום, או ניתן לרישום, לפי החוק בפנקסים אלה. הפינקסים מתנהלים לפי אזורים ופתוחים לעיון הציבור. 

 

לשכת רישום משכונות - לשכה שהוקמה על-פי תקנות המשכון ליד כל אחד מבתי המשפט המחוזיים, הממונה על רישום משכונים, לרבות העברת משכונים, סיבתם, תיקון תנאיהם, פדיונם ומימושם. 

 

 

 

 

מדד המחירים לצרכן - מדד המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומודד את השינויים החודשיים במחירי מוצרים ושירותים, המהווים את "סל הצריכה" של משפחה ממוצעת. ביום ה-15 של כל חודש מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את המדד לשינויים שחלו במחירים בחודש הקודם.​

 

מדד מחירי תשומות בנייה - מדד לשינויים החודשיים בהוצאה הדרושה לקניית "סל" קבוע של חומרים, מוצרים ושירותים המשמשים לבניית בתי מגורים, המייצג את הוצאות הבנייה של קבלנים וקבלני משנה. המדד משמש קבלנים לעדכון מחירי הדירות שבבנייה.

 

מדיניות מוניטרית - מדיניות המנוהלת על ידי הבנק המרכזי. תפקידה להשפיע על הפעילות הכלכלית במשק. ​פעילות זו נעשית על ידי צימצום והרחבת כמות הכסף במשק - אם על ידי קביעת שער הריבית להלוואות של הבנק המרכזי לבנקים המסחריים, ואם על ידי קניה ומכירה של ניירות ערך ומט''ח בשוק החופשי.

 

מדיניות פיסקלית - מדיניות הממשלה בנושאי תקציב המדינה, הכנסותיה והוצאותיה, גביית המסים וגודל החוב הציבורי. על תכנון וביצוע מדיניות זו מופקד משרד האוצר. ​

 

מיתון - מצב שבו התוצר המקומי של המשק לא גדל. ​

 

מכרז - שיטת מכירה המקובלת בבורסות במכירות פומביות ובשווקים אחרים בהם המוכר מכריז על הסחורה ועל מחירה ומזמין הצעות מחיר. 

 

מס ישיר - מוטל באופן ישיר על הכנסה מכל סוג שהוא, למשל: מס הכנסה, מס על רווחי הון.

 

מס עקיף - מס על צריכה של מוצר או שירות, המתווסף למחיר לצרכן ונגבה מהמוכר, למשל: מס ערך מוסף.

 

משכון - רישום משכון הנכס לטובת הבנק המלווה. בעל הנכס יעביר לרשם המשכונות הודעה חתומה בה יבקש את משכון הזכויות בנכס לטובת הבנק.

 

משכנתא - הלוואה, הניתנת לשם רכישה או בנייה של בית מגורים או דירה בבית משותף. נכס המקרקעין ממושכן לטובת המלווה כבטוחה להלוואה.​

 

משכנתא הפוכה - דרך למימון פנסיה על ידי שעבוד נכס לבנק, הנותן הלוואהנושאת ריבית בתשלומים חודשיים, הנפרעת עם מות הלווה על ידי מכירת הנכס המשועבד. אם יש עודף - הוא מוחזר ליורשים.

 

משכנתא לכל מטרה - אם ברשותכם נכס נדל"ן אתם רשאים למשכן אותו לבנק למשכנתאות ולקבל עבורו הלווא  לכל מטרה אשר תחפצו, כגון : שיפוצים, נסיעה לחו"ל, החזר חובות, השקעה בנכס נוסף ועוד.

 

משכנתא מדרגה שנייה - משכנתא נוספת הניתנת על הנכס שלגביו קיימת משכנתא בדרגה גבוהה יותר (ראשונה).

 

 

 

 

נגיד בנק ישראל - הנגיד עומד בראש בנק ישראל והוא משמש גם יועץ כלכלי לממשלה. הנגיד ממונה על ידי נשיא המדינה, בהמלצת הממשלה, לתקופה של 5 שנים. 

 

ניכיון צ'קים - ניכיון צ'קים הוא הליך שכל אדם יכול לבצע מול צד מסוים, כאשר הוא מקבל שיק דחוי. פעולה שבה למעשה מקבלים חלק מהסכום שרשום בצ'ק לפקודתכם, לא מהחשבון של האדם שכתב את הצ'ק, אלא מצד ג' מסוים. 

 

נכס מניב - נכס שבזמן אחזקתו ניתן להפיק ממנו תועלת בעלת ערך כספי, לדוגמא דירה להשכרה.

 

נכס משועבד - כל נכס שהועבר בנאמנות, או במשכנתא, כדי להבטיח קיום התחייבות על־פי חוזה.

 

נסח טאבו - דף המתקבל מלשכת רישום המקרקעין ובו נתונים חיוניים ביחס לנכס, מהותו והבעלות עליו.

 

 

 

 

סב פריים - מונח שמקורו בארה"ב ומתייחס להלוואות ללווים בעלי רקע בעייתי הנוגע למוסר התשלומים שלהם, לווים שאין להם נכסים או מקורות הכנסה יציבים היכולים לשמש ביטחון לכסף שקיבלו (בניגוד להלוואות רגילות המכונות "הלוואות פריים") הלוואות סב-פריים הן בעלות סיכון גבוה יחסית ולפיכך פרמיית הסיכון שהן משלמות גבוהה.

 

סילוק חוב - פירעון חוב באמצעות מזומן, שיק או תשלום אלקטרוני. 

 

 

 

 

 

 

עיקול חשבון - עיקול על ידי הוצאה לפועל על חשבון בנק של יחיד או פירמה. עיקול כזה מונע מהבנק לכבד את השיקים שנמשכו על החשבון.

 

עיקול נכסים - צו חוקי של תהליך תפיסת רכושו של אדם והבאתם תחת משמרתו של החוק.

 

עלות נכס - מושג המתייחס לעלות מקורית של נכס, דהיינו מחיר רכישתו של אותו נכס, הכולל את כל העלויות הדרושות כדי להתאים נכס זה לשימוש שעבורו נועד. 

 

עמלת היוון בגין הפרשי ריבית - עמלה הנגבית ע"י הבנק בעת סגירת המשכנתא כאשר הריבית בשוק נמוכה יותר מריבית המשכנתא ובאה לפצות את הבנק עבור אותו מרכיב שינתן כהלוואה חדשה בתנאים טובים פחות עבור הבנק.

 

עמלת חליפין - עמלה שנגבית בגין כל פעולה במט"ח.

 

עמלת פירעון מוקדם - במקרה של החזר ההלוואה לפני מועד הפרעון המקורי גובה הבנק עמלות פרעון מוקדם. 

 

עמלת פתיחת תיק - עמלה חד פעמית שהבנק גובה עבור הטיפול בתיק המשכנתא. גובה העמלה הוא 0.25 אחוז מסכום המשכנתא.

 

ערבות לפי חוק מכר - ערבות הניתנת לרוכש הדירה ע"י הבנק שמלווה את הפרוייקט ובאה להגן על הכספים ששילם לקבלן במקרה וזה יפשוט את הרגל או לא יוכל להעביר את הזכויות לרוכש מכל סיבה שהיא.

 

ערב/ים - הערב/ים מהווים בטוחה נוספת (בנוסף למישכון) שהלווה נדרש להמציא לבנק. 

 

ערך הלוואה - במשכנתאות או נכסים אחרים היחס בין שווי הנכס לבין סכוםההלוואה שבנק מוכן לתת כמשכנתא, או לקבלו כבטחון להלוואה אחרת. ההפרש בין השווי השוטף של הנכסים לבין סכום ההלוואה מהווה את שולי הביטחון של המלווה למקרה של שינויים בערכם של הנכסים, והוא מושפע מהערכה לגבי השינויים שעשויים לחול בשווי במשך תקופת ההלוואה. 

 

עתירה בפשיטת רגל - הטופס המשמש כאשר רוצים להכריז על פשיטת רגל מרצון. 

 

 

 

 

 

פארי פסו - הפירוש המילולי הוא 'דרגה שווה'. המשמעות היא בהקשר של המשכנתא שיעבוד של נכס בדרגה לשני בנקים למשכנתאות

 

פיזור סיכונים - השקעה באפיקי השקעה מגוונים. כך ניתן למנוע מצב, שבו השקעה כושלת אחת משפיעה על כל סכום הכסף שהשקענו. 

 

פיחות - ירידת הערך של מטבע ביחס לערך של מטבע של מדינה אחרת. דוגמא: לפני פיחות כל דולר שווה 4 שקלים ולאחר הפיחות כל דולר שווה 5 שקלים. בעקבות הפיחות רכישת המטבע הזר יקרה יותר. 

 

פינוי בינוי - בתוכנית בניין עיר, מסלול של הריסת בניינים ישנים ובניית בניינים חדשים במקומם עם אחוזי בנייה גבוהים יותר.

 

פנקס שיעבודים - פנקס המתנהל אצל רשם החברות שבו חייבים להירשם כל משכנתא.

 

פנקס שמאי מקרקעין - קובץ הכולל את שמותיהם של כל אלה הרשאים לעסוק בשמאות מקרקעין בישראל.

 

פנקסי מקרקעין - סידרת רשומות שבהן נרשמים זכויות במקרקעין, עסקות במקרקעין וכן פסקי דין, החלטות וצווים של בתי משפט בענייני מקרקעין וכל דבר אחר הטעון רישום או ניתן לרישום לפי חיקוק בעניינים אלה. הפנקסים מתנהלים בלשכות רישום המקרקעין על פי חוק המקרקעין.

 

פרצלציה - פרצלציה הנה חלוקה לתתי חלקות של בית או של בנייין. פרצלציה מבוצעת בכל חלקת אדמה אשר יש לה תב”ע (תכונית בניין עיר) מאושרת על ידי הלשכה האזורית או הארצית במטרה לחלק את הקרקע לכל דייר ולרשום את הבניין בצורה מוסדרת. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      מילון מונחים פיננסי