התקשרו/ שילחו מייל עכשיו ותתחילו לחסוך !

לבדיקה כדאיות ללא עלות השאירו פרטים    

                                                       מילון מונחים פיננסי                                                    

 

אבטלה - אבטלה מוגדרת כמצב שבו אדם המסוגל ורוצה לעבוד אינו מסוגל למצוא עבודה תמורת שכר, גם לא באמצעות שירות התעסוקה.

 

אג"ח - איגרת חוב היא נייר ערך המהווה תעודת התחייבות לתשלום חוב. זהו מכשיר פיננסי בעזרתו לווים גופים שונים כסף. כלומר איגרת החוב היא סוג של הלוואה או שטר חוב, המונפקת על ידי חברה או מדינה, המתחייבת להחזירה בתוספת ריבית והצמדה. אגרת חוב היא למעשה הלוואה, המהווה מכשיר לגיוס הון לחברה, שנותן המשקיע באיגרת לגוף המנפיק.

 

אוברדראפט -  משיכת יתר - זכות שנותן הבנק ללקוח למשוך כספים מחשבונו גם כשהיתרה בחשבון איננה מאפשרת זאת, כלומר להיכנס ליתרה שלילית. משיכת יתר היא סוג של הלוואה או אשראי, והבנק גובה בעבורה ריבית.

 

אחוזי מימון - גובה המימון של הבנק מתוך שווי הנכס הנרכש. אחוז המימון נקבע בהתאם לשווי הנכס המשועבד לבנק, את אחוז המימון ניתן לבדוק על פי מחיר הנכס ועל פי המימון הדרוש.

 

אינפלציה - תופעה כלכלית של עלייה מתמשכת וקבועה במחירים הגורמת לירידה בערך הכסף. האינפלציה מושפעת מגורמים חיצוניים שמחוץ למדינה, כמו מחירי חומרי גלם מיובאים והיציבות היחסית של המטבע לעומת מטבעות אחרים. הסובלים העיקריים באינפלציה הם בדרך כלל בעלי הכנסות קבועות מנגד, נהנים ממנה בעלים של מלאי ומי שנכסיו צמודים למדד שאז ערכם עולה.

 

אישור הלוואה - אישור הלוואה הוא הצעד האחרון והחשוב ביותר בתהליך קבלת הלוואה. אישור ההלוואה הוא שלב החתימות המעניקות את ההתחייבות הסופית לכך שהכסף אכן עובר לחשבון בנק הלוואה. אישור ההלוואה נעשה על ידי גורם מוסמך בבנק למשכנתאות שחותם למעשה על המשכנתא ועל תנאיה. אישור ההלוואה כולל את כל התנאים הנחוצים לשם מתן ההלוואה – מועד הזרמת הכסף, סכום ההלוואה, הביטחונות, תקופת המשכנתא, שיעור הריבית, מסלול המשכנתא, אחוזי המימון ועוד.

 

אישור זכויות מינהל מקרקעי ישראל - ניתן לקבל ממנהל מקרקעי ישראל מידע לגבי נכס שאינו רשום בטאבו. מסמך זה חתום ע"י המנהל ובעל תוקף משפטי. המסמך מפרט את הזכויות הרשומות כגון בעלי זכויות בנכס, שעבודים, עיקולים וכו' שהרשמו לגביי הנכס.

 

אישור עקרוני - הצעד הראשון אותו יש לעשות בכדי לקבל הלוואה לרכישת נכס הוא הגשת בקשה לאישור עקרוני בבנק למשכנתאות. מימוש ההלוואה שלגביה ניתן אישור עקרוני, מותנה בחתימת המבקש על חוזה הרכישה, אימות פרטי הלווה ועמידה בתנאיי הבנק. 

במידה ויוחלט על ידי הבנק לאשר עקרונית את הבקשה, האישור יכלול את הסכום המאושר על ידי הבנק, תנאי ההלוואה, תאריך תוקף האישור, בטחונות, מסמכים ואישורים נדרשים להמשך ביצוע ההלוואה. תוקף האישור העקרוני הוא 12 ימים מיום קבלת האישור.

 

אישור קיום משכנתא - מסמך הניתן על ידי בנק ללווה המעיד על כך שהלווה קיים את כל חובותיו ופרע את הלוואת המשכנתא שניתנה לו. 

 

אשראי - נתינת זכות שימוש בסחורות ושירותים, או בקבלת זכות הקניין עליהם, ללא תשלום מיידי עם התחייבות לתשלום במועד מאוחר יותר.    

פער הזמנים שבין מועד קבלת הזכות ובין מועד התשלום בגינה הוא הבסיס לגביית ריבית.​

 

 

 

 

בורסה - המקום הפיזי שבו קונים ומוכרים נפגשים כדי לבצע עסקותבניירות ערך, סחורות בסיסיות (קומודיטיס), מטבע חוץ, ביטוחוכדומה. הבורסה הינה שוק מאורגן שבו נסחרות סחורות שיחידותיהן דומות.

 

ביטוח - במונחים כלכליים: כל מה שמשמש להפחתת סיכון. בצורתו המוכרת ביותר, ביטוח נמכר באמצעות פוליסה שנרכשת מחברת ביטוח, אבל הגדרה רחבה יותר תכלול גם נייר ערך פיננסי (או כל דבר אחר) שמשמש לגידור, ובנוסף לכך כל סיוע שיעמוד לרשותנו למקרה של אסון. 

 

ביטוח משכנתא - ביטוח משכנתא נועד לבטח את הנכס של הלווה עד תום תשלומי המשכנתא. הבנק מחייב את כל מי שרוכש משכנתא בעריכת ביטוח המשכנתא בשני מישורים: ביטוח חיים וביטוח מבנה.

ביטוח חיים למשכנתא מגן על הלווים ועל הבנק - נותן מענה במקרים בהם הלווים יאלצו להפסיק את תשלומי המשכנתא מסיבות של מות אחד מבני הזוג.

ביטוח מבנה למשכנתא מגן על הלווים ועל הבנק - מעניק כיסוי במקרים בהם נגרם נזק פיזי לנכס המשועבד לבנק.

 

ביטחונות - נכסים ששועבדו לטובת הבנק כדי להבטיח את החזר ההלוואה על תנאיה. בדרך כלל משמשים כביטחונות פיננסיים כגון: מניות, איגרות חוב, פיקדונות וצ'קים דחויים. בהלוואות משכנתה הנכס הנרכש הוא המשמש כביטחון לפירעון ההלוואה.​

 

ביטול משכון - מחיקת הודעת משכון שנרשמה במאגר רשם המשכונות. 

בעזרת ביטול משכון ניתן לסלק משכנתא שקיימת על נכס מקרקעין ובכך לבטל את המשכון של הבנק למשכנתאות ואת כל הרישומים אודות משכון של הנכס וכך בעצם הלווים נשארים בעלי הנכס הבלעדיים. 

במעמד מכירת דירה כאשר יש עליה משכנתא, יש לבצע ביטול משכון לפני ביצוע המכירה, על מנת שהמשכון לא יעבור לידי הקונה החדש.

במעמד רכישת דירה, בדיקה של משכון היא פעולה הכרחית.

ניתן לבצע את הביטוח דרך הטאבו, מנהל מקרקעי ישראל או חברת משכנת.

 

בנייה עצמית - רכישת מגרש ובניית מבנה באופן עצמאי. כאשר מבקשים מהבנק משכנתא לצורך בנייה עצמית, כספי ההלוואנ אינם ניתנים בבת אחת, אלא לפי שלבי הבנייה המוערכים על ידי השמאי ובהתאם לאחוזי המימון שאושרו על ידי הבנק.

 

בנק ישראל - שמו של הבנק המרכזי בישראל. בראש הבנק עומד נגיד בנק ישראל ולידו פועלת מועצה מייעצת וועדה מייעצת.

מטרותיו של בנק ישראל :

- לשמור על יציבות מחירים, וזאת כיעד מרכזי.

- לתמוך במטרות אחרות של המדיניות הכלכלית של הממשלה, במיוחד צמיחה, תעסוקה וצמצום פערים חברתיים.

- לתמוך ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה

הבנק ממונה על ביצוע המדיניות המוניטרית של הממשלה ובאמצעותו יש לממשלה תפקיד נכבד ביותר בשוק ההון. במסגרת תפקידו הוא מסדיר את אמצעי התשלום במשק ואת היקף האשראי, שיעורו וייעודו על ידי הוראות הנזילות, ניכיון משנה או מתן הלוואות למוסדות הבנקאיים ועל ידי פעולות בשוק הפתוח. 

 

 

 

 

 

 

גוש / חלקה / תת חלקה - גוש, חלקה ותת חלקה הן קוד מספרי ומהוות כזיהוי מדוייק של נכס מקרקעין. שטח מדינת ישראל מחולק לגושים וכל גוש מחולק לחלקות. חלקה מראה על הבניין הספציפי והתת חלקה מראה בצורה מדוייקת את הרישום של דירה מסוימת או של בית.

 

גידור - עסקה פיננסית שמטרתה להגן על משקיע מפני שינויים בערך ההשקעה. ​

 

גילוי נאות - החובה של נותן שירות לתת מידע מלא ולהימנע מהטעיית הצרכנים.​

 

גרירת הלוואה - שיעבוד נכס חלופי במקום הנכס הממושכן לשם הבטחת החזר ההלוואה ללא שינוי בתנאי ההלוואה הקיימים, אלא מסיבות סבירות, שיובאו לידיעת הלווה.​ מאפשר לבעלי נכסים שנטלו משכנתא על נכס מסוים להחליפו בנכס אחר- לקנות בית או דירה חדשה ואת שאר המשכנתא להעביר לנכס החדש.

 

 

 

 

דו"ח על תזרימי מזומנים - דוח המציג את יתרת המזומנים של החברה לתחילת תקופה חשבונאית ולסופה ומסכם את תנועות המזומנים בחברה במהלך תקופה זו.

 

דו"ח רווח והפסד - דוח כספי המפרט את התוצאות הכספיות של הפעילות של ישות חשבונאית בפרק זמן נתון (בדרך כלל שנה או רבעון). מקובל גם להשוות את התוצאות הכספיות של תוצאות הפעילות בשנה או בשנתיים שקדמו לשנת הדוח.

 

דו"ח יתרה לסילוק משכנתא - דו"ח המופק ע"י הבנק המלווה ומפרט את היתרה לסילוק ואת פרטי המשכנתא (תאריכים, ריביות, מסלולים וכו').

 

דיבידנד - חלק מרווחיה של החברה  המחולק לבעלי מניותיה לערך בהתאם לחלק המניות של כל אחד מהם במניות החברה. חברה אינה מחויבת בחלוקת דיבידנד גם אם היא רושמת רווחים.​

 

דירוג אשראי - ציון הניתן לאנשים פרטיים, לחברות או למדינות, ומגדיר את יכולתן לפרוע הלוואות. חישוב הדירוג מסתמך על ההיסטוריה הפיננסית, מצב הנכסים וההון העצמי, והיקף ההתחייבויות שיש לגוף המוערך. 

 

דפלציה - ההיפך מאינפלציה כלומר דפלציה היא תופעה כלכלית המאופיינת בירידה ברמת המחירים הכללית, או במילים אחרות: עלייה בכוח הקנייה של הכסף. ירידת רמת המחירים ועליית כוח הקניה של הכסף נובעת מצמצום היצע הכסף בשוק, כאשר ההיצע מצטמצם ערכו עולה, לכן הכסף שווה יותר והמחירים יורדים.

 

 

 

 

הודעת משכון - הודעה חתומה הנמסרת לרשם המשכונות על ידי בעל זכויות, בטופס ובה נאמר שבעל הזכויות בנכס הנוגע בדבר יצר משכוןזכויות לטובת הנושה (בדרך כלל בנק) ומבקש מהרשם לבצע רישום בהתאם. 

 

הוצאה לפועל - אגף בבית המשפט המופקד על ביצוע ואכיפה של פסקי דין במסגרת סדר הדין האזרחי. במקרה של משכנתא הרשומה על שם בנק והחייב אינו פורע אותה רשאי הבנק לפנות ישירות להוצאה לפועל גם ללא פסק דין של בית המשפט. 

 

היוון - פעולה של המרת הכנסות או הוצאות עתידיות לסכום הוני שווה - ערך שוטף, על ידי מציאת הערך הנוכחי של אותן הכנסות או הוצאות. כלומר חישוב ערך נוכחי של תשלומים עתידיים או חישוב ערך עתידי של הון או ההלוואה נוכחית. לרוב ישמש למציאת שוויו העתידי של נכס או הלוואה. לדוגמה: חישוב סכום כסף הצובר ריבית בפיקדון בבנק או חישוב סך ההחזר הכללי של הלוואה.

 

היצע וביקוש - כוחות השוק העיקריים המשפיעים על פעילות השוק ועל מבנה המשק. ההיצע והביקוש מבטאים את התנהגות המוכרים והקונים, כאשר הראשון מבטא את רצונות המוכרים והשני את רצונות הקונים. פונקציות ההיצע והביקוש מבטאות את התלות בין הכמויות המוצאות והמבוקשות למוצר מסוים לבין משתנים כלכליים אחרים. כשהכמות המוצעת גדולה מהכמות המבוקשת, נוצרים בשוק לחצים להורדת המחיר; מאידך גיסא, כשהכמות המבוקשת גדולה מהכמות המוצעת, נוצרים בשוק לחצים להעלאת מחירים. 

 

הכנסה ברוטו - סך ההכנסות מעבודה לפני ניכויי רשות וחובה. סכום הכנסה ברוטו מחושב לצורך מס ההכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות והפרשות פנסיוניות. 

תלוש המשכורת כולל בתוכו את כל סעיפי הסכם העבודה בין העובד והמעביד, הקבועים בחוק, כמו: השתתפות בהוצאות נסיעה, דמי הבראה, דמי חופשה וכדומה. בנוסף, קיימים מרכיבים נוספים ייחודיים לכל מעביד: אחזקת רכב, תוספת כוננות, אחזקת טלפון, ביגוד, אש"ל, וכל הגדרה אחרת אשר משמעותה – תוספת כספית על משכורתו הבסיסית של העובד.

 

הכנסה נטו - ההכנסה ברוטו בקיזוז כל ניכויי החובה והניכויים האחרים הינה ההכנסה נטו שתתקבל לעובד בפועל.

לאחר חישוב הברוטו, נערך החישוב של ניכויי החובה – ניכוי למס הכנסה, לביטוח לאומי, ביטוח בריאות. ניכויים אלו מחושבים על פי קריטריונים שנקבעים בחקיקה כמו: גובה השכר, מצבו האישי של המקבל, וכדומה. במקביל לניכויי החובה, מתבצע רישום ניכויים שונים המהווים חלק מהסכמי השכר. כאלה הם ניכויי קופת גמל, קרן השתלמות, ביטוחי מנהלים, וכו'. 

 

הלוואה - סכום כסף אשר מלווה (לדוג' הבנק) נותן ללווה (למשל לקוח של בנק), ועל מקבל הכסף להחזיר אותו במועד/ים מאוחר/ים יותר ועל פי תנאים שנקבעו מראש. סכום ההחזר כולל ריבית (הריבית היא מחיר הכסף עבור ההלוואה שהתקבלה) ולעיתים גם הצמדה.​

 

הלוואת בולט - הלוואת בולט היא סוג נוסף של הלוואת גישור (מתבססת על העובדה כי עתיד להיכנס ללווה סכום כסף ומבמהלך תקופת ההמתנה עוזרת לגשר על תקופת הביניים). בהלוואת בולט נוטל ההלוואה משלם רק את הריבית, ואילו את הקרן יפרע רק בסוף התקופה.

 

הלוואת בלון - הלוואת הבלון היא סוג נוסף של הלוואת גישור (מתבססת על העובדה כי עתיד להיכנס ללווה סכום כסף ומבמהלך תקופת ההמתנה עוזרת לגשר על תקופת הביניים). בהלוואת בלון נוטל ההלוואה משלם את סכום ההלוואה (הקרן) והריבית בבת אחת בסיום תקופת ההלוואה.

בדרך כלל תינתן לתקופות קצרות הנעות בין 2-4 שנים ומיועדות ללווים אשר זקוקים לכסף היום ואמורים לקבל בוודאות כסף במועד ידוע מראש בעתיד הקרוב. 

 

הלוואת גישור - הלוואה נוחה לכל מטרה, המאפשרת קבלת מימון מיידי בדרך קלה ופשוטה ופירעון הסכום מתבצע בצורה גמישה. ישנם 3 סוגי הלוואות הכלולות בהלוואת הגישור: הלוואת בולט, הלוואת בלון והלוואת גרייס. הלוואת הגישור תינתן לתקופות קצרות של 4-2 שנים. ההלוואה ניתנת בשני מסלולי תשלום: הלוואה הנפרעת בתשלום חד-פעמי בסוף התקופה והלוואה שהקרן והפרשי ההצמדה עליה נפרעים בתשלום חד פעמי בתום התקופה כאשר הריבית משולמת באופן שוטף מדי חודש.

 

הלוואת גרייס - הלוואת הגרייס היא סוג נוסף של הלוואת גישור (מתבססת על העובדה כי עתיד להיכנס ללווה סכום כסף ומבמהלך תקופת ההמתנה עוזרת לגשר על תקופת הביניים). הלוואת גרייס מאפשרת קבלת כסף במיידי וההחזר ייקבע מראש למועד מאוחר יותר. הלוואה שבה תשלום הקרן, ולעיתים גם התשלום הראשון של הריבית, נדחה למועד מסוים בתוך תקופת ההלוואה.​

 

הלוואת זכאות - הלוואה הניתנת באמצעות בנק ממקורות המדינה. התנאים לקבלת הלוואת זכאות נקבעים על ידי המדינה עם זאת, מרגע שההלוואה הועמדה, הבנק מחויב לנהוג כלפי הלקוח שנטלהּ על פי אותם קריטריונים החלים על הלוואות מכספיו שלו.

 

הסכם שעבוד - הסכם או חוזה המרשה לבנק או לנושה לממש את הביטחונותששועבדו כדי להבטיח החזרת הלוואה, במקרה שההלוואה אינה משולמת במועד. 

 

הסכמה למשכן - מסמך משפטי הנחתם על ידי צד שהוא בעל נכס מוגדר, הנותן הסכמה לטובת צד שני למשכן את הנכס כביטחון להלוואה. 

 

הערת אזהרה -  רישום בלשכת רישום המקרקעין המציין התחייבות, שיעבוד וכד' לגבי נכס. הערה הנרשמת בלשכת רישום המקרקעין המעידה כי בנכס בוצעה עסקה ולא ניתן לבצע בו עסקה סותרת לזו שבוצעה. 

 

הפטר משכנתא - אישור קיום משכנתא - מסמך הניתן על ידי מלווה ללווה המעיד על כך שהלווה קיים את כל חובותיו ופרע את הלוואת המשכנתא שניתנה לו. 

 

הפרשי הצמדה - הפרשים הנוצרים כתוצאה משינויים במדד המחירים לצרכן או בערכו של מטבע חוץ ביחס למועד ביצוע העסקה.​

 

הצמדה למדד - התאמת הערך של נכס/התחייבות  לשינויים במדד המחירים לצרכן.​

 

השלמת בטוחות - מצב שבו הניירות והמזומנים בחשבון בטוחות אינם מספיקים והלקוח נדרש להוסיף כספים למילוי החסר.

 

התחייבות לרישום משכנתא - התחייבות שנותן בעל זכויות במקרקעין לבנק, כאשר טרם נרשמה משכנתא והיא מהווה בטוחה זמנית. 

 

 

 

זכויות בנייה - היקף וצורת הבנייה המותרים על מגרש מסוים כפי שנקבעו בתוכניות בניין ערים הנוגעות בדבר לאזור שבו מצוי המגרש, כפי שאושרו על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. 

 

 

 

חברה משכנת - חברת בנייה אשר קיבלה אישור כ"חברה משכנת" לנהל רישום של זכויות הרוכשים בנכס. כל אחד מהרוכשים חותם על הסכם חכירה פרטי מול מנהל מקרקעי ישראל. מהרגע שמקבלים חזקה על הנכס עצמו על ידי חברה משכנת ועד לרישום מוסדר בטאבו, מתבצע הרישום אצל חברה משכנת. במקרים רבים בהם יש העדר פרצלציה, הכוונה שאין עדיין חלוקה לתתי חלקות, הרישום נרשם אצל עורך הדין של החברה. כאשר רוצים לקחת משכנתא על נכס שרשום בחברה משכנת, יש לרשום התחייבות לרישום משכנתא אשר יבטיח לבנק שבמידה ותסתיים הפרצלציה במועד שנקבע על פי החוזה, ירשם במשרדי רישום המקרקעין המוסדרים שנקראים טאבו, רישום משכנתא וכן הערות אזהרה וחלוקה לפרצלציה בטאבו שזהו הרישום המוסדר ביותר לרישום מקרקעין בישראל.

 

חכירה - רישום זכויות חכירה בלשכות רישום המקרקעין, הינו רישום המעיד על קבלת זכות חכירה לתקופה ארוכה מבעלי הקרקע (חכירה הינה שכירות לתקופה העולה על 25 שנה, למעשה היא שכירות של הקרקע ממנהל מקרקעי ישראל לתקופה של 49 או 99 שנים). ברישום הזכויות נרשמת תקופת החכירה ומועד סיומה, האם החכירה מהוונת, נרשמות משכנתאות, עיקולים, צוי מניעה וכדומה. רישום בטאבו מתאפשר רק כאשר קיימת חלוקה (פרצלציה) לגושים, חלקות ותתי חלקות, וכן לאחר רישום בית משותף. 

 

חריגה - כאשר החשבון נמצא ביתרת חובה כשאין מסגרת בחשבון, או יתרה הגבוהה מהמסגרת המאושרת באותו חשבון.

 

חשבון בפיגור - חשבון של לווה שבו יש פיגור בתשלומים שהגיעו לפירעון ולתשלום. 

 

חשבון חיסכון - חשבון בנק שבו מופקדים סכומים תקופתיים, בדרך כלל קטנים, במשך תקופת זמן ארוכה, ולא ניתן למשוך את הפיקדונות עד המועד שנקבע מראש. 

 

חשבון מוגבל - הגבלת חשבון לקוח מנטרלת את השימוש החופשי בחשבון ומעמידה בפני הלקוח קשיים ועוגמת נפש. חשבונות מוגבלים גם לא מאפשרים העברת כספים, בתהליך שיכול לפגוע בספקים ונותני שירותים רבים אחרים.

 

חשבון מעוקל - חשבון בנק שההוצאה לפועל הטילה עליו עיקול ובשל כך בעלהחשבון אינו יכול למשוך ממנו כספים. הוצאת כספים מחשבון כזה דורש אישור של בית המשפט. החזרת שיק בחשבון כזה מחוייבת בעמלה. 

 

 

 

 

טאבו - האגף לרישום והסדר מקרקעין – הגוף הרושם את נכסי הנדל"ן בפנקסי המקרקעין ונותן לרישום תוקף חוקי. חוק המקרקעין קובע, כי כל רכישת דירה או נכס נדל"ן, במכר או בחכירה, מקבלת תוקף סופי רק לאחר שנרשמה בטאבו.

 

טופס 4 - טופס המאפשר חיבור בניין או בית פרטי חדש לרשת החשמל, המים והטלפון, לאתר שנתקיימו התנאים והדרישות של הרשויות השונות. בנוסף לכן יש למלא את דרישות שירותי הכבאות, ניקיון דרכים וכו'.

 

טופס 5 - הטופס שבו מאשרות הרשויות שהבנייה הסתיימה באופן תקיף. תוך שנה ממתן אישור להספקת חשמל, מים וטלפון (טופס 4), על בעל ההיתר להגיש בקשה לתעודת גמר לבניין.