התקשרו/ שילחו מייל עכשיו ותתחילו לחסוך !

לבדיקה כדאיות ללא עלות השאירו פרטים    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צו הוצאה לפועל - צו של בית משפט המורה לכסות חוב על ידי מכירת טובין של החייב. 

 

צו רישום בית משותף - צו המורה על רישום בית משותף בפנקס הבתים המשותפים. הצו ניתן על ידי המפקח על בתים משותפים, לבקשת בעלי דירות בבניין שטח הרצפה של דירותיהם הוא יותר ממחציתהשטח הכולל של הדירות בבניין. 

 

צרוף זכאויות - אפשרות שנותנת המדינה לעולים חדשים לרכוש דירה ביחד עם בן משפחה מקרבה ראשונה.

 

 

 

 

 

קבוצת משכנתא - קבוצה של יחידים המתארגנים יחד בכדי לקבל משכנתא מהבנק בתנאים טובים וזולים יותר. דומה לקבוצות רכישה, הקבוצה עשויה לחסוך כסך רב בשל החוזק הכלכלי וכוח המיקוח של רבים לעומת יחיד.

 

קבוצת רכישה - קבוצה של יחידים המתארגנים יחד כדי לרכוש קרקע ושירותי בנייה במקום לרכוש דירה מקבלן. קבוצה כזו עשוייה לחסוך כסף רב.

 

קופת גמל - סוג של תוכנית חיסכון לטווח בינוני או ארוך. כנגד ההפרשה לקופת גמל ניתן לקבל, בתנאים מסוימים, לקבל זיכוי ממס הכנסה.

 

קופת פנסיה - תוכנית חיסכון שבה העובד והמעביד מפרישים אחת לחודש סכום בשיעור מסוים ממשכורתו של העובד. עם יציאת העובד לגמלאות הוא מקבל פנסיה חודשית בהתאם לסכומים שנצברו בקופה.

 

קנס פירעון מוקדם - קנס המוטל על לווה במקרה של תשלום מוקדם של הלוואה, או חלק ממנה, לפני שהגיע מועד פדיונה.

 

קצבת ילדים - קצבה חודשית שמשלם המוסד לביטוח לאומי למבוטחים בו, בעד כל ילד בטרם מלאו לו 18 שנה. הקצבה מודרגת לפי מספר הילדים. 

 

קצבת נכות - הכנסה מביטוח לאומי לאדם שנפגע כושר עבודתו עקב מחלה או פגיעה, לתקופה זמנית או לצמיתות.

 

קרן השתלמות - תוכנית חיסכון שנועדה במקור למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך. כיום היא משמשת על פי רוב אפיק חיסכון לטווח בינוני, הפטור ממס. ניתן למשוך את היתרה בקרן לאחר 6 שנות חיסכון. ניתן למשוך את היתרה גם אחרי 3 שנות חיסכון, אך במקרה זה הרווחים מחויבים במס.​

 

 

 

 

ריבית - מחיר השימוש בכסף בזמן נתון: הסכום (באחוזים) שניתן להרוויח מפיקדון, או הסכום (באחוזים) שיש לשלם על הלוואה.

 

ריבית בנק ישראל - הריבית בה בנק ישראל מלווה או לווה כספים ל/מאת התאגידים הבנקאים והיא נקבעת על ידי הוועדה המוניטרית של הבנק.​

 

ריבית דריבית - הריבית שנצברה על הקרן, המצטרפת לקרן בסוף כל תקופת הפקדה; הפיקדון מתחדש בסכום הקרן יחד עם הריבית שנצברה. לחלופין, בתום כל תקופת חידוש הריבית נפרעת לחשבון העו"ש.​

 

ריבית משתנה - ריבית המשתנה אחת לתקופה על פי בסיס מסוים שנקבע מראש.

 

ריבית נומינלית - שיעור הריבית הנקבע במועד ביצוע עסקה, שאינו מביא בחשבון את עליית המחירים. 

 

ריבית מתואמת - נקראת גם ריבית אפקטיבית. ריבית מתואמת היא הריבית שאתם משלמים בפועל על ההלוואה שלקחתם. ריבית מתואמת כוללת בתוכה ריבית על הריבית שהצטברה בהלוואה ולכן שיעור הריבית שמשולמת בפועל גבוה משיעור הריבית הנומינלי הנקוב בהלוואה

 

ריבית פיגורים - ריבית שהבנק מחייב את הלווה לשלם עבור סכומי כסף שלא שולמו במועדם.

 

ריבית פריים - ריבית הנקבעת בכל בנק על בסיס ריבית בנק ישראל ובתוספת מירווח של 1.5%.

 

ריבית קבועה - ריבית שאינה משתנה לאורך כל תקופת ההלוואה או הפיקדון.​

 

רישום זכויות - רישום בעלות על מקרקעין, על הזכויות הנובעות מהן, בלשכת רישום המקרקעין האזורית. 

 

רישום שיעבוד - על פי חוק החברות יש לרשום שיעבוד שניתן על נכס אצל רשם החברות ושיעבודים, תוך 21 יום מהמועד בו נוצר השיעבוד. 

 

 

 

 

 

שווי נכס - הערכה של ערך הנכס הנרכש, חדש או ישן – כבטוחה להלוואת משכנתא. שווי ייקבע לפי חוזה רכישה או הערכת שמאי– הנמוך מביניהם.

 

שומת מקרקעין - שומה שעורך שמאי מקרקעין מוסמך הקובע את שווי המקרקעין שלגביה נעשתה השומה. שומה כזו נעשית לצורך מכירת המקרקעין או לצורך היותה בטוחה הניתנת לבנק לקבלת אשראי.  

 

שטר משכנתא -  התחייבות בכתב המפרטת את פרטי הנכס הממושכן, פרטי הממשכן, הבנק שלטובתו נרשמה המשכנתא והתנאים המיוחדים של המשכנתא: תשלום סכום כסף, בצירוף ריבית, בתוך תקופת זמן ספציפית. 

 

שכר מינימום - שכר חודשי הנמוך ביותר שמותר לשלם על פי חוק לעובד מעל גיל 18 העובד במשרה מלאה.

 

שמאות מקרקעין - פעולה שנועדה להעריך ולקבוע את השווי של סוגי מקרקעין שונים (מבנים, מגרשים, שטחים חקלאיים וכיוצ"ב) ושל הזכויות במקרקעין אלה. כמו כן כוללת פעילות זו ייעוץ בכל הנוגע להשקעות, למיסוי וכדומה לאחר שנבדקו המקרקעין והסובב אותן מבחינה חוקית ותכנונית. 

 

 

 

 

 

 

תוכנית חיסכון - חשבון אישי נושא ריבית קבועה מראש, המתנהל בבנק על שם בעליו, ואשר לפי תנאיו מופקדים בו סכומי כסף בהפקדות חד־ פעמיות, או בהפקדות חודשיות רצופות במשך תקופת החיסכון שעל פי התוכנית. 

 

תמ"א 38 - תוכנית מיתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה, המהווה מסלול שמאפשר לחזק את יסודות הבניין ולקבל בתמורה תוספת אחוזי בנייה. התוכנית נועדה לחזק בניינים ישנים שאינם עומדים בתקן הבטיחות במקרה של רעידת אדמה, המאפשרת לדיירים להסכים עם קבלנים על שיפוץ וחיזוק יסודות הבניין ותמורת זאת הוא יורשה לבנות קומות נוספות ולמכור את הדירות בהן.

 

תנאי הלוואה - התנאים הכלולים בחוזה הלוואה ובו מפורטים ההסדרים השונים בקשר להלוואה זו: הסכום, שיעור הריבית, צורת התשלומים, ביטחונות וכד'.

 

תעודת זכאות - מסמך שניתן על ידי משרד השיכון והבינוי למי שזכאי להלוואה מהמשרד בתנאים מיוחדים כגון: עולים חדשים , דיירי שכונות מצוקה, רוכשי דירות באזור פיתוח ועוד. התעודה מבוקשת באמצעות בנק למשכנתאות. 

 

תעודת רישום משכנתא - תעודה המוצאת על ידי רשם כאשר נרשמים שיעבוד אומשכנתא (הטעונים רישום) והמעידה על ביצוע הרישום. בתעודה מפורט הסכום שהובטח על ידי השיעבוד או המשכנתא והיא מהווה עדות מכרעת שנתמלאו דרישות החוק (פקודת החברות) בנוגע לרישום. 

 

תשואה - ההכנסה שמשקיע מקבל בפועל על ההשקעה בנכס מבוים (כגון: ניירות ערך, בפיקדון, בהלוואה או בתוכנית ביטוח חיים). ההכנסה או הרווח נמדדים באחוזים מההשקעה בפועל (ולאמהערך הנקוב), בדרך-כלל במונחים של שנה ונמדדת באחוזים.

 

 

 
 
 
 
 

                                                      מילון מונחים פיננסי